SDGs活動報告

【9月度】99%再生材ゴミ袋「FUROSHIKI」導入によるCO2削減量報告

99%再生材ゴミ袋「FUROSHIKI」導入によるCO2削減量報告はこちら